Szabadtéri égetés szabályai Dunaszekcsőn!

Az elmúlt időszakban a médiákban sokat foglalkoztak a szabadtéri égetés szabályaival. A félreértések, félretájékoztatások tisztázása érdekében Dunaszekcsőre vonatkozó szabályokat közöljük.

 

1. Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi

2. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. (Dunaszekcsőn megengedi !!! lásd lejjebb)

3. Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú terület égetésének engedélyezését lehet kérni, amelyet 3000 forint illetékbélyeggel kell ellátni. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9.§-a szabályozza az égetés rendjét.

"

9.§.

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

  1. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt."

( a rendelet teljes szövege elérhető a

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr5eo0dt3ee8em1cj6cd9cd0bw5cf8bw3k linken)

Kapcsolódó dokumentumok: