Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. 2010. évi működéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ács Rezső

társulási tanács elnöke

 

 

I.

 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. március 16-án alakult meg 94 önkormányzat részvételével. Ezt követően 2009. április 2. napján 6 önkormányzat csatlakozott a társuláshoz, így jelenleg a társulásnak 100 tagja van.

 

A társulást a Magyar Államkincstár 2009. május 19-én vette nyilvántartásba, a társulás törzskönyvi azonosító száma: 768771.  A társulást alapító önkormányzatok vállalták, hogy a Dél-Balaton és Sió-völgye Nagytérség Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorciumon belül a Déli Hulladékgazdálkodási Régióhoz tartozó önkormányzatoknak a feladat-ellátási körébe tartozó és a társulásra átruházott hulladékkezelési közfeladatok és a hulladékkezelési közszolgáltatások részben helyi települési és regionális szintű ellátására közszolgáltatót jelölnek ki.

 

A társulás megalakításának célja az volt, hogy fenti feladatok ellátására olyan közszolgáltató kerüljön kijelölésre, amelyre a társulás tagjainak közvetlen befolyása van és ezen közszolgáltató az üzemeltetés során a társulás tagjainak érdekében tevékenykedik.

 

Korábban 7 önkormányzat megalapította a Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaságot az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében. A KVVM Fejlesztési Igazgatóságának azonban az álláspontja az volt, hogy olyan közhasznú társaság nem jelölhető ki üzemeltetőnek, amelyben nem érdekelt a „Déli - Régióhoz” tartozó mind a 100 önkormányzat.

 

Ezt a jogi álláspontot figyelembe véve a társulás 2009. július 13-án kelt szerződéssel megvásárolta az - időközben jogszabály kötelező rendelkezése folytán - nonprofit kft-vé átalakuló közhasznú társaság üzletrészeit annak tagjaitól, összesen 22.860.000,-Ft vételárért. Így a Regionális - Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a kizárólagos tulajdonosa a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás lett.

 

Megnyílt a jogi lehetőség arra, hogy a társulás a Közbeszerzési Törvény 2/A §-a alapján a Déli Hulladékgazdálkodási Régióhoz tartozó, a Kohéziós Alap (ISPA) támogatással megvalósuló  regionális hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatás keretében történő működtetésével az e célra létrehozott közszolgáltatót a Re-Kom Nonprofit Kft-t bízza meg. Ez alapján a felek 2009. október 5. napján közfeladat-ellátási szerződést kötöttek.

 

A KVvM Fejlesztési Igazgatósága kinyilvánította, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft kijelöléséhez szükséges a projektben szereplő 104 „Északi” önkormányzat minősített többséggel hozott képviselő testületi határozata is.

 

Ezért 2009. nyarán személyesen eljártunk annak érdekében, hogy fenti határozatok minél előbb  megszülessenek. Ennek eredményeképpen a döntéseket az érintett önkormányzatok 2009. október 31-ig meghozták. . Ezt követően a Fejlesztési Igazgatóság 2009. december 2-án kelt nyilatkozatával a közfeladat - ellátási szerződést jóváhagyta és így a Re-Kom Nonprofit Kft. kijelölése minden irányadó jogszabály rendelkezésének betartásával véglegessé vált.

 

 

 

 

 

II.

 

A társulási tanács 2009. április 2.-án tartott ülést, amelyen döntött 6 önkormányzat csatlakozási kérelméről és megállapította, hogy a társulás tagjainak száma 100 főre emelkedett. Ezen az ülésen megválasztotta a felügyelő bizottság tagjává Arnold Jánost, Gáncs Istvánt, és Szűcs Sándort, és felhatalmazta az operatív tanácsot, hogy a felügyelő bizottság további 4 tagját válassza meg. Ekkor született döntés a Re-Kom Kht. üzletrészeinek megvásárlásáról. Döntött a tanács arról is, hogy a Re-Kom Kht. alapító jogait az üzletrészek megvásárlását követően az operatív tárulási tanács gyakorolja, figyelemmel arra, hogy a társaság egyedüli tulajdonosa a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás lesz.

 

A társulási tanács 2. ülése 2009. október 05.-én volt. Ezen az ülésen jóváhagyásra került a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás és a Regionális Kommunális Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat ellátási szerződés.

 

 

III.

 

A társulás a feladatok hatékonyabb végzése érdekében létrehozta saját társulási operatív tanácsát, amely a társulási tanácsülések közötti időszakban az operatív napi feladatokat ellátta.

 

A társulási operatív tanács tagjai Szekszárd, Bátaszék, Bonyhád, Cikó, Komló, Mecseknádasd, Mohács és Tolna, akik a hulladékgazdálkodási kistérségek önkormányzatainak teljes jogú képviseletét is ellátják.

 

A társulási operatív tanács 2009-ben 3, 2010-ben 7 tanácsülést tartott. Az első ülésre 2009. április 2-án került sor, ahol a társulási operatív tanács javasolta a társulási tanácsnak az operatív tanács tagjait megillető szavazatok számáról szóló döntést, a működési költségek 10 millió forintban történő meghatározásáról és annak szavazatarányos viseléséről, továbbá a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatalát. Javasolta a tanács, hogy a társulás vásárolja meg a Re-Kom Kht. üzletrészeit.

 

A 2009. július 13-án tartott ülésen döntés született a Re-Kom Nonprofit Kft. Alapító Okiratának elfogadásáról, Tölgyesi Balázs ügyvezető lemondása miatt, Artim Andrásné ügyvezetővé választásáról, Ács Rezső lemondása miatt, Dr. Haag Éva felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról.

 

A következő ülésen 2009. szeptember 14-én határozat született a Re-Kom Nonprofit Kft. hitel felvételének előkészítéséről annak érdekében, hogy a társaság ki tudja fizetni az önkormányzatoknak járó projekt előkészítési költségeket és önrészeket.

 

 

Az operatív társulási tanács 2010-ben első ülését március 8-án tartotta, ahol határozat született arról, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetése a konzorcium gesztorától Siófok Város Önkormányzatától elszámolást kérjen az önrész befizetésekkel és a beruházás műszaki teljesítésével kapcsolatban.

 

Javasolta az operatív tanács, hogy a konzorcium koordinációs irodáját Somról helyezzék át Bonyhádra, felhatalmazta a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a koordinációs értekezleteken  a „Déli” önkormányzatok érdekeit teljes jogkörrel képviselje. Felkérte továbbá az ügyvezetést arra is, hogy készítsen tervet a Kft. humán struktúrájának kialakítására, készítse el a működés pénzügyi tervét és határozza meg a várható költségeket.

 

 

A második ülésen 2010. április 28-án határozat született a Re-Kom Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága létszámának 3 főre történő csökkentéséről, mert a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló jogszabály úgy rendelkezett, hogy 200 millió forint alaptőke alatti társaságoknál a felügyelőbizottság tagjainak létszáma nem lehet több mint 3 fő. Ezért az operatív tanács 2010. május 15-i hatállyal visszahívta a felügyelőbizottság tagjait és új tagokat választott Dr. Haag Éva, Schaffer Róbert és Cséplőné Borsos Jolán személyében. 

Artim Andrásné a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a tanácsot a társaság hitelfelvételének állásáról. Az ajánlatkéréseket 7 pénzintézetnek küldték meg, az ajánlatokkal kapcsolatos határidőt május 20. napjában jelölték meg.

 

A harmadik ülésen 2010. július 15-én Artim Andrásné ügyvezető tájékoztatta a tanács tagjait a Cikói Hulladékkezelő Központban megindult szelektív válogató próbaüzeméről. Elmondta, hogy a próbaüzemmel kapcsolatos szakmai munkát egyrészről az Alisca-Terra Kft. üzemeltetési igazgatója Németh László, másrészről a Bonycom Kft. műszaki igazgatóhelyettese Lovász Attila irányítja. Tájékoztatást adott arról is, hogy rövid időn belül megkezdődhet a lerakótérbe történő hulladékszállítás is. De figyelembe kell venni a műszaki ellenőr által felvetett hiányosságok megszüntetésére fordított időt.

 

Felhívta a tanács arról a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő közszolgáltatókat, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. és a közöttük létrejövő alvállalkozói szerződés tervezetre 2010. július 26-ig írásbeli észrevételeket tegyenek annak érdekében, hogy az operatív tanács dönthessen az alvállalkozói szerződés végleges szövegéről.

Ács Rezső javasolta a Re-Kom Nonprofit Kft. szervezeti felépítésének átalakítását és az eddigi két ügyvezető és cégvezető helyett egy ügyvezető alkalmazását.

Határozat született arról, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló társulási operatív tanács a két ügyvezető és cégvezető megbízatását 2010. július 31-i hatállyal visszavonja.

A társaság ügyvezetői feladatainak ellátására Dr. Sárosi József szekszárdi lakost választotta meg, határozatlan időre. Az ügyvezető díjazása havi bruttó 400.000,-Ft.

A társulási operatív tanács Artim Andrásné és Vida János ügyvezető, valamint Magyari Tamás cégvezető a társaság érdekében végzett munkáját elismerte és megköszönte és döntött arról, hogy a tisztségviselők által végzett munka javadalmazásáról 2010. november 30. napjáig határoz.

 

A következő ülés 2010. augusztus 17-én volt. Ezen határozat született arról, hogy Ács Rezső elnök folytasson le további egyeztetést a két kötelező érvényű ajánlatot tévő pénzintézettel 2010. augusztus 27. napjáig. A két pénzintézet a Raiffeisen Bank Rt. és az OTP Bank Nyrt. volt.

Az operatív tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálójául 5 éves időtartamra az eddigi könyvvizsgálót Faddi László pécsi lakost választotta meg. Határozat született arról, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. részére 3.000.000,-Ft kölcsönösszeget biztosít a társaság működési költségek fedezésére, figyelemmel arra, hogy a társaság bevétellel még nem rendelkezik. Határozat született arról is, hogy a Cikói Hulladékkezelő Központban a próbaüzem idejére 7.000,-Ft/tonna lerakási díjat kell a beszállító közszolgáltatóknak fizetniük, a végleges üzem beindulásakor 2011. január 1-től pedig a lerakási díj 9800 Ft/tonna lesz.

 

Az ötödik ülés 2010. szeptember 13-án volt. Ezen az ülésen az operatív tanács felkérte elnökét, hogy hívja fel a két indikatív ajánlatot tévő pénzintézetet arra, hogy írásban nyilatkozzanak arról, hogy a 850.000.000,- Ft hitelösszeg folyósítását akkor is vállalják, ha a Re-Kom Nonprofit Kft. a Cikói Hulladékkezelő Központ vonatkozásában csak ideiglenes használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az operatív tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. műszaki igazgatóhelyettesének Lovász Attila bonyhádi lakost kinevezte és felhívta az ügyvezetőt munkaszerződés megkötésére.

 

A hatodik ülés 2010. szeptember 20. napján volt. Az operatív tanács határozatával eldöntötte, hogy a pénzintézeti ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. kötelező érvényű kötvény kibocsátási ajánlatát fogadja el 850.000.000,- Ft-nak megfelelő össznévértékű forintban vagy euróban denominált, multicurrency jellegű, változó kamatozású 10 év futamidejű kötvény kibocsátásra vonatkozóan. Ezen az ülésen születettek határozatok azokról a kérdésekről, amelyeket a pénzintézet a kötvény kibocsátás kapcsán igényelt. 

 

A hetedik ülés 2010. november 17-én volt. Ezen az ülésen az operatív tanács hozzájárulását adta ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Re-Kom Nonprofit Kft. bankszámlájára utalja a kibocsátott kötvényből azon pénzösszeget, amely az önkormányzatok által befizetett önrész és az önkormányzatok illetve a közszolgáltatók által megelőlegezett előkészítési költségek kifizetésére szolgál. Kötelezte a Re-Kom Nonprofit Kft.-t, hogy az egyes önkormányzatoknak és közszolgáltatóknak járó pénzösszeget számlájukra átutalja. Döntött a tanács arról is, hogy előkészítő költségként a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részére 12.821.032,- Ft + ÁFA összeget, az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. részére bruttó 14.708.295,- Ft-ot fizessen ki, továbbá fizesse meg Bonyhád Város Önkormányzat részére az általa benyújtott számlával igazolt előkészítő költségeket.

 

Az operatív tanács utólag jóváhagyta a Siófok Város Önkormányzata, mint gesztor által aláírt kivitelezési szerződésmódosítást.

 

Döntött a tanács arról, hogy a Cikói Hulladékkezelési Központ földterületének használatáért felmerülő bérleti díjat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2009. július 01. napjától kezdődően kamatmentesen fizesse meg Bonyhád városának és Cikó községnek. Felhívta az ügyvezetőt, hogy a végleges bérleti szerződés tervezetét készítse el. Megbízta a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést a társaság könyvvizsgálójával Faddi Lászlóval és műszaki végzettségű szakemberrel, annak érdekében, hogy a beruházás számláit vizsgálják át Siófokon, és állapítsák meg, hogy  a gesztor által előterjesztett kamatigény mennyiben megalapozott. 

 

 

IV.

 

Megállapítható, hogy az elvégzett munka eredményeképpen megvalósult az a cél, amelyre a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás megalakult. A társulás dönthette el azt a nagyon fontos kérdést, hogy a „déli hulladékgazdálkodási rendszer” üzemeltetője a kizárólagos tulajdonát képező Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. lett. Ily módon közvetetten a 100 déli önkormányzatnak a jogosultsága azon legfontosabb kérdéseknek az eldöntése, amely közvetlenül érinti az önkormányzatokat és a lakosságot egyaránt. Nem kell tartani attól, hogy a hulladékártalmatlanítási díj és összességében a hulladékszállítási díj megállapítása egy nyereség orientált gazdasági társaság érdekének megfelelően történjen. A megállapított lerakási és szolgáltatási díjak mértékénél figyelembe vehető a lakosság teherbíró képessége, de természetesen be kell tartani azokat a rendelkezéseket, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják, és lehetővé teszik, hogy a hulladékkezelő központ 20 éves működésének leteltekor a felhalmozott pénzösszegekből kiépíthető legyen egy új hulladékgazdálkodási rendszer.

 

A kötvény kibocsátással lehetővé vált az is, hogy a tárulás tagjai visszakapják az általuk befizetett önrészt, és előkészítő költségeket. Ezen pénzösszegek átutalása folyamatban van, és a kért adatok beérkezését követően minden önkormányzat megkapja az őt megillető részt.

 

Bízom benne, hogy a társulás működése a jövőben is zökkenőmentes lesz és a hulladékgazdálkodási rendszer úgy az önkormányzatok, mint a lakosság megelégedésére fog működni.

 

Kelt Szekszárdon, 2010. december 03.

 

 

Ács Rezső

társulási tanács elnöke