Pályázat magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztésére.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 60 milliárdos keretösszegű pályázatot jelentetett meg , melyen minden olyan vidéki szereplő részt vehet, aki legfeljebb nyolcszobás szállást működtet. A jogosult szálláshelyek mindegyike szobánként 1 millió forint támogatást kaphat, 100% támogatási előleggel.  A pályázat önerőt nem igényel!

 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.

 

Részletes célok

 

·        szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);

·        szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);

·        az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;

·        szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;

·        a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

 

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

 

A felhívás keretösszege 60 000 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHTazonosító: 360239), fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási jogviszony biztosítja.

 

Támogatás intenzitása: 100%

Szálláshely kategória

Minimum – maximum támogatási összegek

Magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek

100.000 Ft – 8.000.000 Ft

Fajlagos korlát

Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

 

 

Azon pályázók esetében, amelyek 2020. május 18. napján már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) regisztrációval rendelkeznek, a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus űrlapban automatikusan rögzítésre kerül a szobák száma a 2020. május 18. napján fennálló adatok szerint.

 

A támogatás számításának alapja

 

·        ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,

·        ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt összege.

 

Támogatást igénylők köre

 

Jelen felhívásra

 

·        azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; és

·        azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek

 

pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.

 

Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 

·        2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy

·        2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.

 

 

Amennyiben a szálláshely üzemeltetője nem a szálláshelynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, a szálláshely üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos:

 

·        hozzájárul a pályázat benyújtásához,

·        hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához és a pályázó általi aktiválásához, továbbá

·        az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

 

Támogatható szálláshely kategóriák

 

A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” (a továbbiakban: 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet) szereplő szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be pályázat és ítélhető meg támogatás:

 

 

Általános szabály

Speciális szabály

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti „egyéb szálláshely”

 

maximum 8 szoba kapacitásig és 16 férőhelyig

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. pontja szerinti „magánszálláshely”

 

 

A pályázat benyújtásakor a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező szálláshelykezelő szoftverrel.

A 239/2009 (X.20) Korm. rendelet 2.§ 12. pontja alapján a szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését, valamint az üzemelésnek az irányadó jogszabályoknak való megfelelését egyéb módon - mind a támogatói döntést megelőző, illetve az azt követő időszakra vonatkozóan is - ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ezen ellenőrzés eredménye alapján határozza meg.

 

A támogatás igénylése szálláshelyenként lehetséges!

 

Támogatható tevékenységek köre

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 

1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.

 

2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése.

 

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

  1. Akadálymentesítés.

 

  1. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.

 

  1. Kültéri beruházások.

 

 

Nem támogatható tevékenységek

 

·        időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése;

·        meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése;

·        mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése (pl. szállodahajó), valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása;

·        meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

 

 

Elszámolható költségek

 

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

 

·        építési költségek közül:

 

ü  meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;

ü  meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;

ü  szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.);

ü  a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése; akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek.

 

·        eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől):

 

ü  szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök);

ü  akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei.

 

 

Nem elszámolható költségek köre

 

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése;

·        élelmiszer, italbeszerzés költsége;

·        használt eszközök felújítása vagy beszerzése;

·        hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek;

·        hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei;

·        közműfejlesztéshez való hozzájárulások;

·        pályázatírás költségei, sikerdíj;

·        bírságok, kötbérek, perköltségek;

·        általános forgalmi adó, amennyiben a pályázó ÁFA-levonási joggal rendelkezik;

·        20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei;

·        egyéb adók, közterhek;

·        bérleti díjak és lízing költségek.

 

A projekt megkezdése

 

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

 

A projekt befejezése

 

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a támogatott tevékenység támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a támogatásból létrehozott beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül.

 

A projekt fizikai befejezésének végső dátuma: 2020.12.31.

 

A záró beszámoló1 benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 90. nap.

 

A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen időpontig a projektben tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység lezárásra kerüljön. A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek számolhatók el.

 

Támogatás formája

 

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

 

Előleg mértéke

 

Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.

Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie.

 

Jogosultsági értékelés

 

A pályázat benyújtására az NTAK felületén elérhető pályázati adatlap kitöltésével van lehetőség. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig.

 

Adminisztratív információk

 

A Támogató a támogatás kezelési eljárás során elsődlegesen elektronikus úton tartja a kapcsolatot a pályázóval.

 

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó támogatás igénylési eljárás ügymenete:

 

·        Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása szükséges az NTAK felületén keresztül, az elektronikus pályázati adatlap beadásával.

·        Sikeres benyújtást követően a pályázó elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a pályázat egyedi azonosító számát.

·        A pályázati adatlap benyújtását követően legfeljebb 5 napon belül a G.1 pontban felsorolt mellékletek együttes benyújtása szükséges a Támogató részére postai úton. A postai úton benyújtott dokumentumokon (és borítékon) minden esetben fel kell tüntetni a pályázat benyújtását követően kapott egyedi pályázati azonosító számot. Beazonosíthatatlan/hiányos formában és tartalommal beérkező mellékletek feldolgozására nem kerül sor, ezáltal a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

·        A benyújtott pályázati adatlap alapján a szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó, postai úton megküldött mellékletek ellenőrzése történik meg.

·        A pályázat benyújtását követően legfeljebb 60 napon belül a támogatási döntésről a pályázó értesítést kap.

·        Ha a dokumentum/okirat elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításáig - közöltnek kell tekinteni.

 

 

Csatolandó mellékletek listája

 

·        A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi nem hiteles elektronikus tulajdoni lap másolata.

 

·        Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi szükséges a kisfaludyprogram.hu oldalon található sablon szerint).

 

·        Szálláshely működési engedélyének másolata.

 

·        Átláthatósági nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek).

 

·        De minimis nyilatkozat eredeti példánya.

 

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje

 

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.

 

A csatolandó mellékletek listája fejezet szerinti mellékleteket kizárólag postai úton lehet benyújtani a pályázati adatlap benyújtását követő 5 napon belül, zárt csomagolásban a következő címre:

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 23-25.)

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a pályázati adatlap benyújtását követően generált egyedi pályázati azonosító számát, a pályázó nevét, és címét (Az egyedi pályázati azonosító hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!

 

A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a pályázókat.

 

Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.